Algemene voorwaarden Merkenbureau Markeys

1 -    Definities

“Algemene Voorwaarden”: Deze Algemene Voorwaarden.
“Diensten”: De door Markeys geleverde diensten zoals juridische diensten die betrekking hebben op het ontwikkelen, registreren en bewaken van merken, modellen, handelsnamen en domeinnamen en advisering met betrekking tot auteursrecht en naamontwikkeling.
“Intellectuele Eigendomsrechten”: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten.
“Markeys”: Markeys branding B.V., een Nederlands rechtspersoon gevestigd aan de Voortsweg 131, 7523 CD te Enschede. Kamer van Koophandel: 08140218.
“Opdrachtgever”: De natuurlijke persoon of entiteit met wie Markeys een Overeenkomst heeft gesloten.
“Overeenkomst”: De overeenkomst die wordt aangegaan tussen Markeys en Opdrachtgever met betrekking tot de door Markeys aan Opdrachtgever te leveren Diensten.
“Partijen”: Iedere partij bij de Overeenkomst.

2 -    Algemeen  

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en de daarmee samenhangende (rechts)handelingen die gesloten worden door Opdrachtgever met Markeys. De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Markeys uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wijzigingen op de Algemene Voorwaarden door Opdrachtgever kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende Overeenkomst.

3 -    Offertes

Alle offertes van Markeys aan Opdrachtgever zijn in beginsel vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Prijswijzigingen door onjuiste opgave van gegevens door Opdrachtgever, koerswisselingen, wettelijke taksen en het honorarium van deskundigen worden uitdrukkelijk voorbehouden. Wanneer Opdrachtgever afziet van gebruik van de Diensten van Markeys in de aanloop naar een overeenkomst, maar de door Markeys verstrekte gegevens of informatie door Opdrachtgever wordt gebruikt, behoudt Markeys zich het recht voor de uren en de kosten van de ingekochte werkzaamheden en materialen door te berekenen op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever.

4 -     Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke of elektronische bevestiging van de opdracht door Opdrachtgever. Als Opdrachtgever de opdracht voor de Overeenkomst anders dan schriftelijk of elektronisch bevestigt, zal de Overeenkomst tot stand komen zodra Markeys de opdracht voor de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch bevestigt aan Opdrachtgever. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twaalf maanden, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of via de elektronische weg anders overeenkomen of wanneer dit uit de werkzaamheden voortvloeit. Overeenkomsten  ten aanzien van (online) bewakingsabonnementen met betrekking tot domeinnamen, handelsnamen en merken welke gedurende het kalenderjaar worden gestart, worden aangegaan tot en met 31 december van dat kalenderjaar. Alle (online) bewakingsabonnementen met betrekking tot domeinnamen, handelsnamen en merken welke tijdens een kalenderjaar zijn gestart worden automatisch verlengd, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of via de elektronische weg anders overeenkomen. Ieder der Partijen kan het (online) bewakingsabonnement met betrekking tot domeinnamen, handelsnamen en merken, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand aan het einde van het kalenderjaar althans vóór 1 december van het kalenderjaar, schriftelijk of via de elektronische weg opzeggen. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Markeys behoudt zich het recht voor prijsaanpassingen (zoals bedoeld in artikel 7) te doen na een stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst.

5 -     Uitvoering opdrachten

Markeys zal zich in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst, Diensten naar beste vermogen verrichten, met inachtneming van de regels die naar de maatstaven van goed ondernemerschap, in de beroepsuitoefening gebruikelijk zijn. De door Markeys te verrichte werkzaamheden worden in onderling overleg geregeld en jegens Opdrachtgever verantwoord. Is voor de uitvoering van de Diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Markeys derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Daarbij dient een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Markeys mag – indien zij dit wenst, dan wel noodzakelijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht – bij de uitvoering van de opdracht deskundigen inschakelen of werkzaamheden verrichten waarvan de kosten aan Opdrachtgever zullen worden doorberekend. De beslissing van Opdrachtgever een merk, model, handelsnaam of domeinnaam al dan niet te (doen) voeren of toe te passen, alsmede alle andere beslissingen naar aanleiding van een onderzoek en of advies van Markeys, worden volledig door en voor rekening en risico van Opdrachtgever genomen. Markeys is niet gehouden vooraf op eigen initiatief te onderzoeken of te adviseren of een merk, model, handelsnaam en/of domeinnaam beschikbaar, toelaatbaar, beschermbaar en/of te gebruiken is. De beslissing van Opdrachtgever bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik en/of registratie van een merk, model, handelsnaam of domeinnaam van een derde partij wordt volledig door en voor rekening en risico van Opdrachtgever genomen.
Een door Markeys uit te voeren onderzoek en/of advies heeft uitsluitend betrekking op merken, modellen, handelsnamen en domeinnamen al naar gelang de opdracht van Opdrachtgever, die in de betreffende registers zijn ingeschreven en die door de betreffende autoriteiten openbaar zijn gemaakt. In geval van een opdracht tot bewaking van een merk zal Markeys Opdrachtgever waarschuwen wanneer door een derde een merk wordt aangevraagd welke mogelijk inbreuk maakt op de merkrechten van Opdrachtgever. Markeys kan niet aansprakelijk worden gesteld, wanneer zij een mogelijk inbreukmakend merk niet heeft gesignaleerd aan de Opdrachtgever. Bij een verzoek van Opdrachtgever tot inschrijving of verlenging van een merk, model, handelsnaam of domeinnaam in het betreffende register is de taak van Markeys beperkt tot het (doen) opstellen van de benodigde documenten en het (doen) indienen hiervan bij de bevoegde autoriteiten. Opdrachtgever is zelf bij uitsluiting verantwoordelijk voor de tijdige en deugdelijke aanlevering van alle documenten, afdrukken en gegevens waar Markeys om heeft verzocht al dan niet digitaal. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig (laten) vernieuwen van registraties, het voldoen van eventuele taksen en/of het indienen van verklaringen. Markeys zal Opdrachtgever op het door Opdrachtgever aangegeven (e-mail)adres waarschuwen indien de termijn voor vernieuwingen van een merk-, domeinnaam- en/of modelregistratie, voor het voldoen van eventuele taksen en/of voor het indienen van verklaringen, zal verstrijken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens Opdrachtgever aan Markeys verstrekte gegevens. Markeys geeft aan welke informatie of documenten door Opdrachtgever in het kader van een opdracht verstrekt moeten worden. Bij gebreke aan duidelijke instructies van Opdrachtgever staat het Markeys vrij, in geval van een situatie waarbij reageren vereist is en uitstel van een termijn niet mogelijk is, naar eigen inzicht te handelen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6 -    Honorering opdrachten

Honorering van opdrachten geschiedt op basis van een offerte waarin de werkzaamheden, de daarmee samenhangende kosten en wettelijke taksen staan beschreven. Alle offertes zijn exclusief btw en exclusief 4% bureaukosten. Meerkosten die zijn ontstaan door tussentijdse wijzigingen van de opdracht door Opdrachtgever of onvoorziene omstandigheden worden bij de eindafrekening in rekening gebracht. Indien er geen offerte is uitgebracht worden de uren en de kosten van de ingekochte werkzaamheden en materialen gemaakt door Markeys doorberekend op basis van nacalculatie. Markeys is gerechtigd maandelijks een factuur te sturen voor de verrichtte werkzaamheden die voortvloeien uit de Overeenkomst.

7 -    Prijzen en betaling

Alle genoemde prijzen zijn gebaseerd op Markeys’ uren, inkooplasten en andere kostprijsfactoren, exclusief btw, exclusief 4% bureaukosten en vervoer. Prijswijzigingen door koerswisselingen, wettelijke taksen en het honorarium van deskundigen worden uitdrukkelijk voorbehouden. Markeys is gerechtigd bij het aangaan van de Overeenkomst met Opdrachtgever een aanbetaling te vragen voor de te leveren Diensten. Betaling geschiedt enkel à contant of uiterlijk 14 dagen (te rekenen vanaf de factuurdatum) op rekeningnummer IBAN NL29ABNA0472150642 / BIC Nummer ABNANL2A / Bank ABN AMRO BANK N.V. (Amsterdam). Indien de betaling geschiedt op een andere wijze dan à contant of overschrijving op de bankrekening van Markeys (bijvoorbeeld betaling middels creditcard of cheque) en er zijn bankkosten in rekening gebracht bij Markeys, dan dient de Opdrachtgever deze bankkosten te vergoeden aan Markeys. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen dient Markeys Opdrachtgever derhalve schriftelijk of via de elektronische weg in gebreke te stellen. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen (te rekenen vanaf de factuurdatum), wordt voor handelstransacties een rente van 8% en voor niet-handelstransacties een rente van 2% per (gedeelte van een) maand berekend. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het totaal verschuldigde. Rente en invorderingskosten worden primair verrekend. Indien is overeengekomen dat Intellectuele Eigendomsrechten op resultaten van de Diensten zullen worden overgedragen, vindt deze overdracht plaats onder opschortende voorwaarde dat de ter zake overeengekomen vergoeding door Opdrachtgever is betaald.

8 -    Ontbinding

Indien Opdrachtgever niet voldoet aan een (betalings) verplichting uit een met Markeys gesloten Overeenkomst, evenals ingeval van (een verzoek tot) surseance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling of liquidatie van de onderneming van Opdrachtgever, is Markeys gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling door een enkele verklaring de Overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden. Markeys is in geval van ontbinding nimmer aansprakelijk voor schade. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Heeft Opdrachtgever op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst ontvangen, dan zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen onderwerp van ongedaan making zijn, tenzij en voor zover Markeys ten aanzien van deze prestaties in verzuim is. Bedragen die Markeys al voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met wat Markeys al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

9 -    Overmacht

Ingeval van overmacht is Markeys gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden, die overmacht oplevert, voortduurt, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Markeys is in geval van overmacht nimmer aansprakelijk voor schade. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die buiten het toedoen van Markeys is ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd. Als een dergelijke omstandigheid zich voordoet geldt in ieder geval: ziekte bij Markeys gedurende een periode langer dan 30 dagen en het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door Opdrachtgever. Markeys is altijd gerechtigd betaling te vorderen van werkzaamheden, welke in de uitoefening van de Overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

10 -    Aansprakelijkheid

Markeys is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door Opdrachtgever (ook in geval van verstrekking te goeder trouw door Opdrachtgever). De aansprakelijkheid van Markeys (ongeacht of deze voortvloeit uit een aan Markeys toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst of uit de wet) is beperkt tot vergoeding van schade, die een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van Markeys. De aansprakelijkheid van Markeys is in ieder geval beperkt tot maximaal één keer de prijs die Opdrachtgever als gevolg van de Overeenkomst verschuldigd is voor de werkzaamheden of prestaties ter zake, waarvan Markeys tekort is geschoten of in verband waarmee Markeys op grond van de wet aansprakelijk is. De aansprakelijkheid van Markeys voor (gevolg)schade voor Opdrachtgever waaronder mede wordt begrepen, boetes, schade als gevolg van aanspraken van derden, schade als gevolg van het aanpassen van huisstijldragers, internetsites, reputatieschade en kosten van depot, is uitgesloten.

11 -    Intellectuele eigendomsrechten

Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de resultaten in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst verrichte Diensten (zoals programmatuur, websites, databestanden, analyses, documentatie, ontwerpen, methodes, rapporten, adviezen, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan) berusten bij Markeys. Indien de Diensten strekken tot de ontwikkeling van een naam en/of slogan, dan worden de Intellectuele Eigendomsrechten van één naam of slogan, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of via de elektronische weg anders overeenkomen, overgedragen aan Opdrachtgever mits de ter zake overeengekomen vergoeding door Opdrachtgever is betaald.

12 -     Geheimhouding

Mondelinge, schriftelijke of via de elektronische weg verstrekte informatie van vertrouwelijke aard, welke door Partijen aan elkaar zijn verstrekt in het kader van de uitvoering van de Diensten, zal, zowel vóór het aangaan van de Overeenkomst, gedurende de Overeenkomst, als na beëindiging van de Overeenkomst, tot zolang het nodig is, geheim worden gehouden. Informatie zal in ieder geval als geheim worden beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig is aangeduid. Markeys en Opdrachtgever zullen de vertrouwelijke informatie voor geen ander doel gebruiken dan waarvoor zij door de andere partij is verstrekt en zal haar op geen enkele andere wijze toepassen dan door de andere partij is aangegeven.

13 -    Geschillen en toepasselijk recht

Op alle tussen Markeys en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten en/of verrichtte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Enkel de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Markeys is gerechtigd in alle geschillen tussen Markeys en Opdrachtgever.

14 -    Wijzigingen

Markeys heeft te allen tijde het recht de Algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.

Enschede, 30 september 2016